Khi phát sinh khiếu nại liên quan đến Tin Tuyển Dụng, Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng thực hiện theo quy trình sau:

  • Bước 1 : Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng (Bên Khiếu Nại) khiếu nại trực tiếp tới Công ty bằng một trong các cách sau: gửi email tới [email protected].
  • Bước 2 : Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại, Công ty sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Bên Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại theo yêu cầu của Công ty.
  • Bước 3 : Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Công ty đưa ra phương án giải quyết đối với khiếu nại của Bên Khiếu Nại.
  • Bước 4 : Công ty thông báo cho Bên Khiếu Nại phương án giải quyết khiếu nại, nếu Bên Khiếu Nại đồng ý với phương án giải quyết Công ty trao đổi, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp đã thỏa thuận. Nếu Bên Khiếu Nại không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại Công ty đã trao đổi thì các Bên sẽ tiếp tục thương lượng để cùng thống nhất các biện pháp khác để phù hợp với hai bên.